Algemene voorwaarden en privacybeleid toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Brigitte Kraan.

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Brigitte Kraan
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks/GPS) ceremonie dan wel het schrijven en desgewenst houden van uw toespraak.
Cliënt
Iedere natuurlijke persoon die met Brigitte Kraan een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten. Overeenkomst
Elke aanbieding van Brigitte Kraan, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Brigitte Kraan en door deze laatste aanvaard.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen cliënt en Brigitte Kraan komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de opdrachtbevestiging. De boeking is definitief na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging . Met het tekenen van de opdrachtbevestiging gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van Brigitte Kraan.

HONORERING EN BETALING

De door Brigitte Kraan gedane prijsopgave voor de (huwelijks/GPS/liefdes-) ceremonie dan wel het schrijven van uw toespraak en desgewenst het houden van uw toespraak in Nederland is per opdracht verschillend. Stelposten zijn reisafstanden tot adres kennismaking en locatie en de weekdag/respectievelijk kalenderdag waarop de ceremonie gehouden moet worden. Prijs op aanvraag na eerste telefonische kennismaking. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

Te allen tijde zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief. Het bruidspaar is zelf verantwoordelijk voor de eendaagse benoeming van Brigitte Kraan. Let op de aanvraagtermijn. Deze kan van gemeente tot gemeente verschillen.

Afhankelijk van de wens van de cliënt kan er een factuur opgesteld worden of kan er betaald worden via een bancaire overboeking zonder factuur. Zowel de factuur als de bancaire overboeking dienen drie dagen voor de ceremoniedatum te zijn voldaan op de door Brigitte Kraan aangegeven bankrekening. Cliënt is aan Brigitte Kraan alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Brigitte Kraan opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Brigitte Kraan de vordering aan derden uit handen geeft.

ONGEVAL/ZIEKTE BRIGITTE KRAAN, CALAMITEITEN

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Brigitte Kraan haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
In deze gevallen zal er door Brigitte Kraan uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Brigitte Kraan, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

AANSPRAKELIJKHEID

Brigitte Kraan is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Brigitte Kraan verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Brigitte Kraan.

De door Brigitte Kraan te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Brigitte Kraan en de cliënt.

ANNULERING

In geval van annulering van de opdracht (m.u.v. pandemie) door cliënt brengt Brigitte Kraan de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering na ontvangst van de door Brigitte Kraan opgestelde bevestiging tot 91 dagen voor het begin van de (trouw/GPS)ceremonie/toespraak 15% van het totaalbedrag (administratiekosten);
  • Bij annulering tot 90 dagen voor het begin van de (trouw/GPS)ceremonie/toespraak 30% van het totaalbedrag;
  • Bij annulering tot 60 dagen voor het begin van de (trouw/GPS)ceremonie/toespraak 60% van het totaalbedrag;
  • Bij annulering in de laatste 30 dagen voor de (trouw/GPS)ceremonie/toespraak 100% van het totaalbedrag;
  • De annulering dient schriftelijk met ontvangstbevestiging door cliënt te worden gedaan.ONTBINDINGDe overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
  • Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
  • In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebrekeblijft.
  • De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrijebeschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enigonderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.
  • De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomstin geval van:

o Faillietverklaring danwel surseance van betaling van BrigitteKraan;
o Staking van de bedrijfsactiviteiten van BrigitteKraan;
o Overlijden van de trouwambtenaar Brigitte Kraan;
o Ziekte van de trouwambtenaar Brigitte Kraan op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden en zij geen vervanger heeft kunnen regelen.

KLACHTEN

Brigitte Kraan probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van Brigitte Kraan. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft Brigitte Kraan de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:

Brigitte Kraan
Winterkoning 24
1722 CB Zuid-Scharwoude

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is het in gesprek gaan na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

GEHEIMHOUDING

Brigitte Kraan is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.

VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Brigitte Kraan en van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met Brigitte Kraan is het Nederlands recht van toepassing.